aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

NV PR INFRABEL

Heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het l122 – lierde – kp. 33.680 verbeteren van buurtweg en afschaffen van ow57.

De aanvraag heeft als adres(sen): Keiberg zn te 9572 Lierde en Molenstraat zn te 9571 Lierde.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 maart 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 18 maart 2021 tot en met 17 april 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving

Nieuwstraat 19

9570 Lierde

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be),

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie

W. Wilsonplein 2

9000 Gent

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- het college van burgemeester en schepenen van Lierde.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

2. de volgende referentie: OMV_2019130357

3. de redenen waarom u beroep aantekent;

4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019130357” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Terug naar alle nieuws