aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Ghys David

Heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over de terrasoverkapping + regularisatie tuinmuur.

De aanvraag heeft als adres(sen): Nieuwstraat 61, 9570 Lierde.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 april 2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 24 april 2020 tot en met 24 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving

Nieuwstraat 19

9570 Lierde

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be),

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie W. Wilsonplein 2 9000 Gent

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- het college van burgemeester en schepenen van Lierde.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

2. de volgende referentie: OMV_2020018780

3. de redenen waarom u beroep aantekent;

4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020018780” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Noodmaatregelen coronavirus:

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen.

“Ten gevolge van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid heeft de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 beslist om zowel de termijn om beroep in te stellen, als de wachttermijn om gebruik te maken van de vergunning te verlengen. Hierbij gelden volgende verlengingen: - de termijn om beroep in te dienen wordt met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60 dagen), Deze beroepstermijn gaat in de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

- de wachttermijn wordt met 30 dagen verlengd (van 35 dagen naar 65 dagen). Mocht de noodsituatie aanhouden, dan is het mogelijk dat deze termijn nogmaals verlengd wordt.”

Meer info vindt U op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Terug naar alle nieuws