aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bouwmisdrijven

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431026
F 055 431016
omgevingsloket@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Wat is een bouwmisdrijf?

Een bouwmisdrijf ontstaat wanneer de wetgeving op de ruimtelijke ordening niet wordt gerespecteerd, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van vergunningsplichtige werken, handelingen of wijzigingen zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning of het uitvoeren van werken strijdig met een verleende vergunning.
Alvorens te starten met vergunningsplichtige werken, handelingen of wijzigingen is het dus aan te raden zich te informeren.

Een bouwmisdrijf is een voortdurend misdrijf:

Niet alleen het plegen maar ook de instandhouding van een bouwmisdrijf is strafbaar. Wie een onroerend goed verwerft dat bezwaard is met een bouwmisdrijf en het misdrijf blijft instandhouden, is dus ook strafbaar
Een eigenaar die toestaat of aanvaardt dat strafbare feiten worden gepleegd is eveneens strafbaar.

Wat zijn vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen?

Deze zijn opgesomd in de artikels 99 en 100 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

Wie pleegt strafbare feiten?

Deze zijn opgesomd in artikel 146 van het decreet. U kunt deze artikels nalezen op de website van ruimtelijke ordening vlaanderen.

Wat betekent handhaving?

Handhaving betekent dat er wordt opgetreden als een wet of decreet niet wordt nageleefd. Een bouwmisdrijf wordt vastgesteld in een proces-verbaal, opgemaakt door de agenten en officieren van gerechtelijke politie, de stedenbouwkundige inspecteurs of de bevoegde ambtenaren.

Staking der werken:

Er kan worden bevolen de werken, handelingen of wijzigingen stil te leggen.
De stedenbouwkundige inspecteur zal het bevel tot staking der werken bekrachtigen. Een doorbreking van een bekrachtigde stillegging kan leiden tot een geldboete van 5 000,- EUR.
Een bevel tot staking der werken kan gepaard gaan met verzegeling en inbeslagname van materiaal en materieel.

Regularisatie-transactie:

Als blijkt dat voor de werken in overtreding een vergunning kan worden verleend, kan het bouwmisdrijf administratief worden afgehandeld. Na afgifte van de regularisatievergunning en na betaling van de transactiesom, vervallen de strafvordering en het recht van de overheid om herstel te vorderen.
Dit vergelijk kan enkel aangeboden worden na een voorafgaand schriftelijk akkoord van de procureur des konings.
De transactiesom mag nooit minder dan 50,- EUR en nooit meer dan 25 000,- EUR bedragen.

Herstelmaatregel:

Als er geen regularisatievergunning kan worden verleend, wordt door de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en schepenen een passende herstelmaatregel gevorderd bij het parket van de procureur des konings bij de bevoegde rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank kan naast de eigenlijke straf (geldboete, gevangenisstraf) een herstelmaatregel bevelen. Deze herstelmaatregelen zijn:
- het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand of het staken van het strijdige gebruik
- het uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken
- het betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen.

Meer informatie over deze materie vindt u op de website van ruimtelijke ordening.