aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Aanvragen eenvoudige dossiersamenstelling

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431026
F 055 431016
omgevingsloket@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient u bij het gemeentebestuur van de bouwplaats. Ofwel geeft u het dossier af aan het loket van de dienst stedenbouw (waarna u een ontvangstbewijs krijgt indien het dossier volledig is), ofwel stuurt u de aanvraag aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen.

Heeft uw aanvraag betrekking op werken die slechts een geringe omvang hebben,dan bepaalt de wetgeving dat een “eenvoudige dossiersamenstelling” volstaat.  
Hier behandelen we enkel die dossiersamenstelling.  
Voor andere werken moet het dossier anders worden samengesteld.  De gemeente kan u daarover meer informatie geven.

Dossiersamenstelling:

uw aanvraagdossier voor de in het vorig punt vermelde werken moet minstens de volgende stukken in zes exemplaren bevatten (opgelet: de gemeente kan extra exemplaren vragen);

1° een ingevuld, van een datum voorzien en ondertekend aanvraagformulier voor een vergunning. U kan dat formulier op het gemeentehuis verkrijgen.

2° de plannen, door u van een datum voorzien en ondertekend, voorzien van een legende, gevouwen tot A4-formaat ( 21cm x 29.7 cm) en met minstens;

a)een liggingsplan met de situering van het goed ten opzichte van de belangrijkste straten, met vermelding van de namen van die straten en de belangrijkste plaatsnamen. Dit plan kan een plan uit een stratenatlas zijn.

b)een inplantingsplan op een schaal groter dan of gelijk aan 1/1000 met minstens:
-de schaal en de noordpijl
-de straat en straatnaam;
-uw terrein zelf met vermelding van de afmetingen ervan en met minstens:
-het bovenaanzicht van de geplande werken, met de belangrijkste afmetingen en de afstanden tot de perceelsgrenzen;
-als ze voorkomen, de vermelding van de bestaande erfdienstbaarheden;
-de perceelsgrenzen van de percelen, palend aan uw terrein tot op minstens 5 meter buiten de uiterste grenzen van uw terrein, met het bovenaanzicht van de daarbinnen voorkomende bebouwingen met vermelding van haar gebruik;
-de aanduiding van de opnamepunten en de kijkrichting van de bij het dossier gevoegde foto’s;

c)de tekeningen van de geplande werken op een schaal groter dan of gelijk aan 1/100 met minstens:
-de schaal;
-de plattegronden van de geplande werken, met de belangrijkste maten;
-de gevelaanzichten met vermelding van de belangrijkste hoogtematen en de aard en kleur van de te gebruiken uitwendige materialen
-minstens één doorsnede met, als ze voorkomt, de profielen van de bebouwingen waar tegenaan wordt gebouwd, en met vermelding van de hoogtepeilen te opzichte van een referentiepeil op de straat;

3° minstens drie verschillende, genummerde foto’s van de plaats waar de geplande werken zullen worden uitgevoerd;
4°als ze vereist is (bijvoorbeeld in geval van volumevermeerdering), de statische vragenlijst. U kan die vragenlijst bekomen op het gemeentehuis. In de meeste gevallen is die vragenlijst niet nodig;

5°als de aanvraag aan een openbaar onderzoek onderworpen moet worden, de ingevulde gele affiche. De gemeente kan u die bezorgen. In de meeste gevallen is geen openbaar onderzoek nodig.

Hieronder een opsomming van de werken waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat:

A. Voor verbouwingen binnen een gebouw

Hiertoe behoren de verbouwingswerken binnen een vergund gebouw of de werken voor de geschiktmaking van lokalen.

Deze werken mogen geen wijziging van het gebruik of van de bestemming met zich meebrengen. Wonen, kantoorfunctie, landbouw, handel en horeca, industrie en ambacht, worden als van elkaar onderscheiden wijzen van gebruik of bestemming aangezien. Wanneer het een woongebouw, betreft mag ook het aantal woongelegenheden niet gewijzigd worden. Ook het archtitectonische karakter mag niet worden gewijzigd.
Anders is een uitgebreide samenstelling van uw dossier vereist.

Opgelet: voor sommige van deze binnenverbouwingen het u wel eens een stedenbouwkundige vergunning nodig.

B. Voor werken aan de buitenvlakken van een gebouw

Een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat door:
-het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam-en deuropeningen;
-het aanbrengen van gevelsteen;
-het aanbrengen van dakvensters in het dakvlak;
-het aanbrengen van een beperkt aantal in omvang beperkte dakuitbouwen, over maximum één tiende van de dakoppervlakte.
Deze werken mogen geen wijziging van het gebruik of van de bestemming met zich meebrengen- Wonen, kantoorfunctie, landbouw, handel en horeca, industrie en ambacht, worden als van elkaar onderscheiden wijzen van gebruik of bestemming aangezien. Wanneer het een woongebouw betreft mag ook het aantal woongelegenheden niet gewijzigd worden. Ook de stabiliteit van het gebouw en het architectonische karakter of de vormelijke kwaliteiten ervan mogen niet worden gewijzigd. Zo niet, dan is een uitgebreide samenstelling van uw dossier vereist.

C. Voor kleine bijgebouwtjes bij een woning

Het betreft de volgende bouwwerken, aangebouwd aan uw woning binnen een straal van 30 meter buiten de uiterste grenzen van die woning:
-een hok voor dieren met bijbehorende afrastering, een duiventil of een volière
-een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport;
-een serre;
-een veranda of overdekt terras;

Zijn de bijgebouwen groter, dan is een uitgebreide samenstelling van uw dossier vereist. Voor sommige van deze bijgebouwtjes is zelfs geen stedenbouwkundige vergunning nodig.

D. Voor aanhorigheden bij een woning

Voor de volgende werken of handelingen, gelegen binnen een straal van 30 meter buiten de uiterste grenzen van uw woning, is een eenvoudige dossiersamenstelling voldoende:
-het oprichten van een antenne voorzover die niet hoger dan 4 meter boven het gebouw uitsteekt;
-het aanleggen of wijzigen van verhardingen, wegen, opritten of parkeerplaatsen. Opgelet: zijn
-de verhardingen niet te groot in oppervlakte dan is zelfs geen stedenbouwkundige vergunning vereist;
-het aanleggen of wijzigen van niet meer dan één tennisveld;
-het aanleggen of wijzigen van een zwembad met een totale oppervlakte van maximum 150 vierkante meter in de open lucht.

E. Voor afsluitingen

Het betreft een scheidingsmuur in baksteenmetselwerk of nier in betonplaten of betonblokken uitgevoerde afsluitingen met een maximumhoogte van 2.60 meter tussen twee eigendommen.