Wanneer is GEEN stedenbouwkundige vergunning nodig

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431026
F 055 431016
omgevingsloket@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Opgelet: deze werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen zoals bijvoorbeeld:

Hieronder een opsomming waarvoor GEEN stedenbouwkundige vergunning nodig is:

A. Voor bepaalde tijdelijke werken

Er is uiteraard geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor tijdelijke werken, handelingen en wijzigingen nodig voor de uitvoering van vergunde werken, voorzover deze plaatsvinden binnen de werkstrook afgebakend in de stedenbouwkundige vergunning. Het kan hier gaan om werfkranen, tijdelijke opslag van grond, tijdelijke verhardingen, nodig om de werf te bereiken, enz…

B. Voor bepaalde technische installaties

Namelijk voor de plaatsing van sanitaire, elektrische verwarmings-,isolerings-, of verlichtingsinstallaties binnen een gebouw, voor zover ze noch een vergunningspichtige functiewijziging, noch wanneer het een woongebouw betreft –een wijziging van het aantal woongelegenheden met zich meebrengt.

C. Voor bepaalde binnenverbouwingen

Met name voor de inrichtingswerkzaamheden binnen een gebouw of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen voorzover ze noch de oplossing van een constuctieprobleem, noch een vergunningsplichtige functiewijziging, noch –wanneer het een woongebied betreft – een wijziging van het aantal woongelegenheden met zich meebrengen.

D. Voor de plaatsing van volgende publiciteitsinrichtingen of uithangborden

-de bevestiging aan een vergund gebouw van maximum één niet-verplicht of niet-lichtgevend uithangbord dat niet groten dan één vierkante meter is;
-publiciteitsinrichtingen die enkel informatie van de overheid bevatten of deel uitmaken van sensibiliseringscampagnes van de overheid;
-door de overheid beschikbaar gestelde borden of zuilen voor socio-culturele en politieke affichage;
-publiciteitsinrichtingen aangebracht op een gebouw of grond, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de oppervlakte niet meer bedraagt dan 1 vierkantmeter en dat de publiciteit onmiddellijk na verhuring of verkoping wordt verwijderd;

Afhankelijk waar de aanvraag gelegen is (bvb gewestweg , beschermd dorpsgezicht) , dient de aanvraag te worden onderworpen aan de adviesinstantie.

E. Voor de plaatsing van volgende zaken op het dak

Bij vergunde gebouwen en niet in speciale ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals natuurgebied.
-dakvensters en/of fotevoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak, tot een maximum van 20% van de oppervlakte van het dakvenster;
-fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers op een plat dak

F. Voor bepaalde verhardingen in tuinen

Voor de aanleg van de volgende verhardingen binnen 30 meter van vergunde woongebouwen en niet in ophoging:

-de strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar het gebouw of de gebouwen;
-tuinpaden in de zij-en achtertuinstrook;
-terrassen, voorzover ze niet gelegen zijn in de voortuinstrook, minimum 1 meter van de zijdelingse en achterste perceelgrenzen verwijderd blijven en in totaal niet groter zijn dan 50 vierkante meter.

G. Voor bepaalde ondergrondse constructies

Met name voor de plaatsing van een ondergrondse regenwaterreservoir, een septische put, een bezinkput, een ondergrondse waterzuiveringsinstallatie, een infiltratiebed en/of een ondergrondse brandstoftank voor huishoudelijk gebruik bij een vergunde woning. Deze installaties moeten minimum één meter van de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen verwijderd blijven.

H. Voor sommige afbraakwerken

Voor de volledige afbraak van vrijstaande bouwwerken of constructies. Aan alle van de volgende vereisten moet voldaan zijn:
-het betreft geen kleine elementen en constructies, geïsoleerd of deel uitmakende van een geheel, die van belang zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving, een vokskundige, historische of esthetische waarde hebben, als referentie dienen voor de bevolking van een buurt of wijk, of bijdragen tot het gevoelen van een plaatselijke bevolking tot een bepaalde plek behoren, zoals: fonteinen, kiosken, pompen, putten, kruisen, calvaries, veldkapellen, standbeelden, wegwijzers, schandpalen, grenspalen, mijlpalen, lantaarnpalen, uurwerken, klokkenspelen, zonnewijzers, hekkens, omheingsmuren, luifels, graven, herkenningstekens en merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden, balies, straatmeubilair,waterkunstwerkjes, bakhuizen, houtskeletbouw, koetshuizen, oranjerieën, priëlen, ijskelders;

-het betreft geen gebouwen of constructies die opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundige erfgoed;
-de grondoppervlakte bedraagt minder dan 100 vierkande meter.

I. Voor de lichte afsluitingen

Voor de volgende afsluitingen is geen stedenbouwkundige vergunning nodig:
-voor afsluitingen die bestaan uit houten of kunststof palen met prikkel-of schrikdraad;
-voor afsluitingen met een maximumhoogte van 2 meter, die bestaan uit betonnen of metalen palen en draad of draadgaas, uit één betonplaat met een maximumhoogte van 40 centimeter en draad of draadgaas, opgericht ter afsluiting van een goed;
-voor voortuinmuurtjes in metselwerk met een maximale hoogte van 50 centimeter;
-voor smeedijzeren poorten,geplaatst tussen twee gemetselde kolommen met een maximale hoogte van 2 meter.

Opgelet:in bepaalde gebieden , zoals in landbouwgebied, is voor de laatste drie soorten afsluitingen wel een stedenbouwkundige vergunning nodig.

J. Voor volgende zaken in landbouwgebied

-plastiektunnels met een maximumhoogte van 2.5 meter, voorzover ze dienen voor de teelt van landbouwgewassen na de oogst worden verwijderd;
-hagelnetten of antivogelnetten, bestaande uit palen waarover een net wordt gespannen;
-constructies ter ondersteuning van de gewassen;

K. Voor normale tuinuitrusting

Deze zaken zijn vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning als ze worden opgericht binnen dertig meter van een vergund woongebouw. De eerste drie zaken mogen niet zonder vergunning worden opgericht in ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals bijvoorbeeld natuurgebied.
-maximaal één houten tuinhuisje ofwel één houten hok voor dieren ofwel één houten duiventil. De constructie wordt opgericht ofwel tegen een bestaande vergunde muur, ofwel op ten minste 1 meter van de perceelgrenzen. De oppervlakte mag maximaal 6 vierkante meter bedragen. Deze constructie mag niet worden opgericht in de voortuinstrook. De kroonlijsthoogte is beperkt tot 2.50 meter; de nokhoogte is beperkt tot 3 meter;
-maximaal één volière ofwel één serre. De constructie wordt opgericht ofwel tegen een bestaande vergunde muur, ofwel op ten minste 1 meter van de perceelsgrenzen. De oppervlakte mag maximaal 10 vierkante meter bedragen. Deze constructie mag niet worden opgericht in de voortuinstrook. De kroonlijsthoogte is beperkt tot 2.50 meter, de nokhoogte is beperkt tot 3 meter;
-siervijvers met aanhorigheden met een totale maximale oppervlakte van 30 vierkante meter;
-rotstuintjes;
-pergola’s (open lattenwerken zonder gesloten dak);
-tuinmuurtjes, niet zijnde afsluitingsmuren,met een maximumhoogte van 1.2 meter;barbecues;
-speeltoestellen;
-tuinornamenten;
-brievenbussen.

L. Voor bijenkorven

Het betreft de oprichting van bijenstallen of bijenkorven, voor zover deze gelegen zijn in andere gebieden dan de woongebieden.

M. Voor bepaalde drainagewerken

N. Voor het vellen van bepaalde bomen

Voor het vellen van hoogstammige bomen is geen stedenbouwkundige vergunning vereist, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is:

-ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
-ze zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, en niet in een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied
-ze bevinden zich op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein;
-ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw;
Er is ook geen vergunning vereist als er geveld wordt omwille van acuut gevaar en mits voorafgaandelijke schriftelijke instemming van het Bosbeheer.

Bovendien moet men ook geen stedenbouwkundige vergunning hebben als het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in een goedgekeurd beheersplan of beheersvisie is opgenomen.

O. Voor bepaalde zend-en ontvanginstallaties

Er is geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor de plaatsing op hoogspannigsmasten of bestaande pylonen.

P. Voor het gebruiken van een grond

Voor het in de onmiddellijke omgeving van een vergund woongebouw opslaan van allerhande bij de woning horende materialen, materieel of huishoudelijk afval, zoals brandhout,snoeihout, afvalcontainers, vuilnisbakken, composthopen, composteringsvaten, met een totaal maximaal volume van 10 kubieke meter, niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

Ook is geen vergunning nodig voor het in de onmiddellijke omgeving van een vergund woongebouw plaatsen van één verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, zoals één woonwagen, kampeerwagen of tent.

Onder onmiddellijke omgeving dient de ruimte gelegen binnen een straal van 30 meter van de uiterste grenzen van het woongebouw te worden verstaan.

Q. Voor bepaalde werken op openbaar domein

R. Voor bepaalde werken op militair domein

S. Voor het slopen of verwijderen van sommige zaken

Namelijk voor die zaken die in toepassing van een van de andere punten zonder stedenbouwkundige vergunning mogen worden opgericht.

T. Voor instandhoudings-en onderhoudswerken

Onder instandhoudings-of onderhoudswerken worden werken verstaan die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen. Hierdoor kunnen geen werken begrepen worden die betrekking hebben op de constructieve elementen van het gebouw zoals:
1° vervangen van dakgebinten of dragende balken van het dak, met uitzondering van plaatselijke herstellingen;
2° geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren, zelfs met recuperatie van de bestaande stenen.

Enkele voorbeelden van instandhoudings-en onderhoudswerken zijn
-het vervangen van ramen;
-het vervangen van pleisterwerk;
-het herstellen van kapotte verhardingen