aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431026
F 055 431016
omgevingsloket@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Zomaar ergens een woning bouwen of verbouwen kan in Vlaanderen allang niet meer.
Daarvoor is de ruimte die wij ter beschikking hebben om te wonen, te werken of ons te ontspannen veel te schaars geworden. Bovendien zijn sommige gebieden gewoon te mooi of te waardevol om er iets op te bouwen en moet hun natuurlijke toestand bewaard blijven. Daarnaast moet er ruimte voorbehouden blijven voor landbouw, industrie, natuur en andere bestemmingen. Ook moet er gewaakt worden over het esthetisch uitzicht van de omgeving. 
Tenslotte mogen bouwwerken ook geen bovenmatige burenhinder met zich meebrengen.

De ruimtelijke ordening heeft als taak de ruimte te voorzien om al deze activiteiten mogelijk te maken en de regels vast te leggen die nodig zijn voor een ordelijke inrichting van de verschillende gebieden. Die ruimtelijke ordening wordt vastgelegd in plannen en verordeningen.

Om na te gaan of de werken die men wil uitvoeren hiermee overeenstemmen met de goede plaatselijke aanleg bestaat  sinds 29/03/1962 de wet op de stedebouw. Op basis van die wet werd een vergunningstelsel ingesteld. Dit betekent dat men alvorens te bouwen of te verbouwen een stedenbouwkundige vergunning dient aan te vragen bij het gemeentebestuur.

Hieronder een opsomming waarvoor WEL een stedenbouwkundige vergunning nodig is:

A. Voor bouwwerken

Als algemene regel geldt dat u voor het bouwen van een constructie een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt.

De wetgeving ruimtelijke ordening stelt echter dat u niet enkel om te bouwen een vergunning nodig hebt, maar ook om 
-een grond te gebruikten voor het plaatsen ven een of meer vaste inrichtingen:
-af te breken;
-te herbouwen;
-te verbouwen (zowel buiten als binnen in een gebouw)

De wetgeving ruimtelijke ordening definieert bouwen verder als het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting die:
-omwille van de stabiliteit steun neemt in, aan of op de grond;
-bestemd is om ter plaatste te blijven staan.

U moet een vergunning aanvragen zelfs als:
-de constructie ui niet-duurzame materialen is opgetrokken;
-de constructie uit elkaar kan worden genomen;
-de constructie verplaatsbaar is;
-u enkel iets wil afbreken;
-u enkel iets wil herbouwen;
-het enkel om verharding gaat
-de constructie ondergronds is.

Het begrip “bouwen” is dus heel ruim. Ook voor het plaatsen van een reclamebord, van houten afsluitingen, van verhardingen en van afsluitingen die uit betonplaten bestaan, is bijvoorbeeld een vergunning nodig.

Alleen instandhoudings-of onderhoudswerken mogen plaatsvinden zonder stedenbouwkundige vergunning. Meer uitleg daarover vindt u onder 2.2 verderop

B. Voor ontbossen

Voor ontbossen is ook een stedenbouwkundige vergunning nodig.

C. Hoogstammige bomen vellen,alleenstaand, in groeps-of lijnverband, voorzover ze geen deel uitmaken van een bos

Als hoogstammige boom wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter heeft.

D. Voor reliëfwijzigingen

De wetgeving ruimtelijke ordening bepaalt dat voor aanmerkelijke reliëfwijzigingen een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Als aanmerkelijke reliëfwijziging wordt onder meer beschouwd elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of functie van het terrein wijzigt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het afgraven van een 10 centimeter dikke humuslaag in natuurgebied.

E. Een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:

a)het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen,van allerhande materialen, materieel of afval
b)het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens;
c)het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagen, afgedankte voertuigen, tenten;
d)het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt

F. Voor gebruikswijzigingen

U hebt een vergunning nodig voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, voorzover deze functiewijziging voorkomt op de door de Vlaamse regering opgestelde lijst van de vergunningsplichtigefunctiewijzigingen.

Zo kunnen onder andere de volgende voorbeelden worden gegeven
-in het agrarisch gebied (landbouwgebied) een hoeve gebruiken als woning voor een niet-landbouwer;
-in een industriegebied een gebouw gebruiken als gebouw waar goederen of diensten verkocht worden;
-in een recreatiegebied een gebouw permanent bewonen

G. In een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen

Die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;

H. Publiciteitsinrichtingen of uithangsborden plaatsen of wijzigen

I. Recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad

J. Andere gevallen

De bovenstaande opsomming is niet volledig.

Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening bijvoorbeeld kan een stedenbouwkundige vergunning verplicht stellen voor nog andere werken dan deze die hierboven vermeld werden.