Minaraad

De gemeentelijke milieu- en natuurraad (MINAraad) heeft als opdracht aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief advies te verlenen of voorstellen te doen betreffende het gemeentelijk leefmilieu en natuurbehoud. 

Door overleg en samenwerking tot stand te brengen en initiatieven te nemen met betrekking tot diverse deelfacetten van het Leefmilieu in Lierde wil de Minaraad de inspraak van de burger in het leefmilieubeleid organiseren en bevorderen en ook de samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu. 

Leden van de Minaraad

Op de foto zien we de MINA-raad bij de ondertekening van de Europese burgemeestersconvenant. (pdf, 427.3 kB)

Zittend van links naar rechts : Dina Verleysen (Lierde2012 fractie), burgemeester Jurgen Soetens en schepen André Eeman

Staand van links naar rechts : Kurt Schamp (Milieufront Omer Wattez), Monique De Henauw (milieu-ambtenaar), Karel De Wagter (Trage Wegen VZW), Paul Loman (Wereldwinkel), Erik Meers (onafhankelijke), Leen Portier (Fietsersbond), Jo Van Driessche (onafhankelijke), Mia Meirschaut (Natuurpunt) en Jelle De Tandt (CL-fractie)

Ontbrekend op de foto zijn: Jan Martens, Guy Depraetere, Frank Van Der Linden

Foto nieuwe MINA-raad