aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bestuursakkoord Lierde Horizon 2020

Lierde - Horizon 2020 

25 beleidsprioriteiten voor Lierde

Aan het begin van de nieuwe beleidsperiode 2013-2018 wil het nieuwe bestuur een aantal beleidsprioriteiten voorop stellen die verder zullen worden afgetoetst bij de inwoners, de administratie en de adviesraden. Het is een discussietekst die mee moet groeien in de loop van de legislatuur.

Naast de financiële meerjarenplanning is het de leidraad van het nieuwe bestuur.

1. Optimalisering van de mobiliteit in Lierde

Het zoneringssyteem was een eerste stap op weg naar een veiligere mobiliteit in Lierde.

Een evaluatie en verdere optimalisering dringt zich op. Nieuwe en bijkomende maatregelen dienen het gevolg te zijn van een mobiliteitsbeleid dat stoelt op een integrale visie op basis van een globale studie.

De veiligheid van alle weggebruikers in Lierde moet worden gewaarborgd. Veilige schoolomgevingen zijn prioritair.

2. Behoud van het landelijke karakter van onze gemeente door een doordachte ruimtelijke ordening

Dit kan door de opmaak en verdere verfijning van de bestaande lokale stedenbouwkundige regels (opmaak stedenbouwkundige verordening) en de uitbouw van de dienst tot een volwaardig loket “wonen en bouwen.”

3. Behoud en uitbouw van het openbaar vervoer op onze gemeente.

Het station van Sint-Maria-Lierde is een troef die we verder moeten uitspelen. Met de uitbouw van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet de stationsomgeving een nieuw leven worden ingeblazen met aangepaste infrastructuur (fietsenstalling, parkeergelegenheden, stopplaatsen lijnbussen en stop-and-ride zone). Ook de ontsluiting met fietspaden in verschillende richtingen maakt hier deel van uit.

Opstart en activering van het nodige overleg met Infrabel, NMBS, de Lijn en het Vlaams Gewest zijn verder aan de orde.

Daarenboven dient het bestuur verder werk te maken van het overleg inzake het behoud van het bestaande aanbod aan openbaar vervoer op onze gemeente (bus- en treinvervoer).

4. Participatie van burgers, verenigingen, adviesraden en middenveldorganisaties bij strategische beslissingen die de toekomst van onze gemeente zullen bepalen.

5. Bijzondere aandacht voor het duurzaam onderhoud en het nette karakter van straten, grachten en straatkanten.

Het verder zetten van de reeds gedane inspanningen waarbij infrastructuurwerken steeds een 3-ledige functie dienen te hebben :

• (Her)aanleg dient gepaard te gaan met milieu-investeringen

• Uitbouw van de mogelijkheden inzake duurzame mobiliteit en mogelijke aansluiting op het bestaande netwerk van fiets- en voetpaden (indien mogelijk gescheiden van de rijweg), buurtwegen en/of trage wegen

• Ingebed binnen de globale mobiliteitsvisie

6. Aandacht voor een duurzame waterhuishouding en waterbeheersing.

• Verdere realisatie van de ontworpen bufferbekkens

• Systematische uitbouw van het gescheiden rioleringsstelsel

• Erosiebestrijding en aandacht voor kleine landschapselementen (bomenrijen, hagen, knotwilgen – PPS)

7. Aandacht voor vermindering van de afvalberg en zwerfvuilbestrijding

Strategische sensibilisering rond afvalpreventie en kordate aanpak van overtreders.

8. Behoud van de lage belastingdruk en zuinig beheer van de schaarse middelen.

Opmaak van een financiële meerjarenplanning. Afstemmen van de tarieven en retributies op gewenste dienstverlening.

9. Open doorzichtige communicatie op maat van de verschillende bevolkingsgroepen via internet, sociale media, geschreven publicaties en voorlichtingssessies.

10. Verdere uitbouw van een professionele administratie op maat van onze gemeente in dienst van de burger.

11. Toeristische promotie van onze gemeente en onze streekproducten.

12. Consolidatie en ondersteuning van het landbouwleven.

Mee helpen bieden van rechtszekerheid aan onze landbouwers, door het bovenlokaal bepleiten van de belangen van de kleine landelijke gemeenten. Ook de verbreding van de traditionele landbouw moet aandacht krijgen. (Hoevetoerisme, thuisverkoop en zorglandbouw)

13. Zorgzaam bestuur

De gemeente bouwt haar voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid.

14. Bestrijding van de ongelijkheid en de ondersteuning van sociaal zwakkeren door de inzet van een uitgebouwde werking van het OCMW.

Verdere bekendmaking van de bestaande dienstverlening. Nieuwe dienstverleningen worden slechts opgestart na een behoeftenstudie en een kosten-baten analyse.

15. Optimalisering van de samenwerkingsmogelijkheden gemeente-OCMW.

16. Aandacht voor kansengroepen in het verenigingsleven.

De Lierdepas werd in het leven geroepen. De uitbouw en betere bekendmaking bij onze verenigingen is nu aan de orde.

17. Aandacht voor een degelijk onderwijs en opvangmogelijkheden, voor en na school.

Behoud van de goede samenwerking tussen de scholen en het gemeentebestuur en behoud van het gemeentelijk onderwijs .

De initiatieven voor jonge gezinnen om de combinatie werk-gezin te vergemakkelijken, worden afgestemd op de noden.

18. Respect en uitbouw van initiatieven rond jongerencultuur en aandacht voor de jeugd.

Onze plaatselijke jeugdclub Pizjong kreeg een nieuwe locatie. Zij dienen verder te worden betrokken bij nieuwe initiatieven die onze jongeren verdienen.

Er dient een strategische inplanting te komen van nieuwe speelzones en de bestaande speelzones dienen correct te worden onderhouden.

Een definitieve oplossing voor de gemeenschapslokalen in Deftinge is noodzakelijk.

19. Ondersteuning van de professionele en vrijwillige thuiszorg en anderzijds de ondersteuning van mogelijke private initiatieven voor residentiële ouderzorg (een woonzorgcentrum).

Mensen die de dagdagelijkse mantelzorg op zich nemen, moeten worden gewaardeerd. De gemeentelijke mantelzorgpremie dient verder te worden bekendgemaakt. Tevens dient er bijzondere aandacht te zijn voor andersvaliden, voor chronisch en voor zwaar zieken.

Met mogelijke private investeerders inzake residentiële ouderenzorg dient een gemeenschappelijke visie te worden ontwikkeld.

20. Aanbod en optimalisering van volwaardige ontmoetingsplaatsen voor de verenigingen.

21. Respect voor vrijwilligerswerking en promotie van vrijwilligerswerk in de gemeente.

22. Behoud van het cultuurhistorisch patrimonium en uitbouw van een cultuurbeleid op maat van onze gemeente.

23. Uitbouw van een sportbeleid op maat van de gemeente.

Verdere uitbouw van de zone rond de sporthal de Zandloper, samenwerking met de sportclubs en ondersteuning van alle vormen van recreatiesport.

24. Ondersteuning van de plaatselijke economie, handelaars en nijveraars.

De uitbouw van de ambachtelijke zone in Sint-Maria-Lierde is een eerste stap om het ondernemerschap in onze gemeente meer kansen te bieden. Verdere opportuniteiten op dit vlak dienen te worden onderzocht en waar mogelijk ondersteund zonder dat ze een bedreiging mogen vormen voor het landelijke karakter van onze gemeente.

25. Beleidsbeslissingen zijn gebaseerd op het consensusmodel.